[1]
Phù, .T.N., Võ , T.T.V. và Nguyễn , T.N.Q. 2022. BÁO CÁO HÌNH ẢNH HỌC MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH XƠ CỨNG CỦ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 55 (tháng 12 2022), 243-248. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i55.414.