[1]
Nguyễn, . Đào N.H. và Hà , T. Đức 2023. TÁC ĐỘNG CỦA CAN THIỆP NỘI MẠCH TRÊN TẮC MẠCH MÁU LỚN TUẦN HOÀN TRƯỚC CÓ LÕI NHỒI MÁU RỘNG TRONG 6 GIỜ ĐẦU KHỞI PHÁT . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 54 (tháng 1 2023), 138-144. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.370.