[1]
Trần , K.D. và Nguyễn , T.T. 2022. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X quang và đánh giá kết quả điều trị trật khớp cùng đòn bằng nẹp khóa móc. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 47 (tháng 4 2022), 121-127. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.30.