[1]
Quách, T. Đạt, Võ, T.T.H., Đoàn, T.M.D., Nguyễn, T.T.N., Nguyễn, T.T.L. và Nguyễn, N.Q. 2022. NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG OXY HÓA VÀ TÁC ĐỘNG ỨC CHẾ α-GLUCOSIDASE IN VITRO CỦA CAO KHÔ QUẢ KHỔ QUA (Momordica charantia L.) . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 52 (tháng 10 2022), 166-172. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.293.