[1]
Ung, P.A.N., Ngô, A.T., Trịnh, H.D., Lý, K.T. và Trần, T.P. Đan 2022. TÌNH HÌNH VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN KÉM KHOÁNG HOÁ MEN RĂNG TRÊN HỌC SINH 7-9 TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 52 (tháng 10 2022), 59-65. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.277.