[1]
Nguyễn, N.T. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH MẮC HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN NGƯỜI BỆNH NHIỄM COVID-19 TẠI HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 211–219. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.246.