[1]
Nguyễn, T.N. và c.s. 2023. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG CỐI SỮA THỨ HAI KÉM KHOÁNG HÓA. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 256–276. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2416.