[1]
Nguyễn, M.T., Dương, L.H.T., Nguyễn, T.B.T., Nguyễn, H.T., Trần , N.L. và Trương, T.N. 2022. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DỰ PHÒNG PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP VỚI HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 49 (tháng 8 2022), 140-147. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.227.