[1]
Bùi, H.L., Tống, X.V., Lê, V.T. và Lê, C.D. 2023. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BẢO TỒN CHI BẰNG CẮT RỘNG BƯỚU XƯƠNG VÀ GHÉP XƯƠNG MÁC CÓ CUỐNG MẠCH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 68 (tháng 11 2023), 116-123. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2256.