[1]
Nguyễn, T.L. và Trần, Đ.K. 2023. TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU THEO GIẢI PHẪU BẢO TỒN GỐC DÂY CHẰNG SỬ DỤNG LỐI VÀO GIAN DÂY CHẰNG CHÉO. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 68 (tháng 11 2023), 104–109. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2254.