[1]
Phạm, T.N., Lê, V.T. và Ngô, V.N. 2023. VAI TRÒ CỦA DENOSUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU ĐẠI BÀO XƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 68 (tháng 11 2023), 44-51. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2246.