[1]
Nguyễn, T.X.H. và c.s. 2022. NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG ĐỐI VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 49 (tháng 8 2022), 119–126. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.224.