[1]
Nguyễn, T.X.H., Nguyễn, T.H., Đào, T.Y.L., Nguyễn, T.T.N., Nguyễn, V.T., Phạm , T.B.K. và Dương, T.T.T. 2022. NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG ĐỐI VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 49 (tháng 8 2022), 119-126. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.224.