[1]
Lê , V.M. và c.s. 2023. GIẢNG DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP DỰA TRÊN TÌNH HUỐNG (CASE BASED LEARNING - CBL) TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 251–264. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2220.