[1]
Nguyễn, H.M.T. 2022. ĐÁNH GIÁ SỰ CẢI THIỆN THỊ LỰC NHÌN XA CỦA BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT PHACO. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 49 (tháng 8 2022), 91–97. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.219.