[1]
Trương, .D. Đăng, Ngô, H.T. và Huỳnh, K.P. 2022. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG NGẮN HẠN THEO THANG ĐIỂM GRACE, TIMI VÀ HEART Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2020-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 49 (tháng 8 2022), 53-60. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.212.