[1]
Nguyễn , B.P. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 156–163. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2092.