[1]
Đổ, N.C., Nguyễn, V. Đằng, Đoàn, D.T., Phạm, T.A.T., Tô, A.Q. và Phù, T.N. 2023. GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM B-MODE TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 128-134. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2054.