[1]
Đặng, N.H.T. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP, TÁC DỤNG GIẢM HO VÀ LONG ĐỜM CỦA CAO CHIẾT BÁCH BỘ TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 260–265. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1953.