[1]
Huỳnh , T.M.D., Phạm , T.L., Phan , T.T.L., Nguyễn , H.M., Lê, H.K.N. và Bành , T.K.N. 2023. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG CHỨA CAO CHIẾT NGHỆ VÀNG, TIÊU ĐEN VÀ GỪNG CÓ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 215-222. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1913.