[1]
Nguyễn, T.N.T. và c.s. 2023. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 387–392. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1788.