[1]
Trần , P. Đạt, Trần , X.L., Nguyễn, T.M., Trần , K.N., Huỳnh, T.T.N., Lê, T.T. và Trần, T.N. 2022. NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG LẠM DỤNG RƯỢU BIA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NAM GIỚI TẠI PHƯỜNG THỚI AN, QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 53 (tháng 11 2022), 175-181. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i53.172.