[1]
Nguyễn, M.T., Phạm, T.N., Nguyễn, T.H.N., Lục, T.K.M., Đỗ, T.C.T., Lê, T.H.M., Nguyễn, L.Q. và Phạm, H.V. 2023. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN CÁC THỂ BETA-THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 172-179. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1508.