[1]
Phạm Ngọc Thủy Tiên và Hoàng Thy Nhạc Vũ 2022. PHÂN TÍCH CHI PHÍ-HIỆU QUẢ CỦA INSULIN DEGLUDEC SO VỚI INSULIN GLARGINE TRONG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN HỆ THỐNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 48 (tháng 11 2022), 89-99. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.149.