[1]
Lê, D.K. và c.s. 2022. ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG TĂNG TRIGLYCERIDE ĐẾN MỘT SỐ CHỈ SỐ TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 188–195. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.144.