[1]
Hà, T.Đ. và c.s. 2023. ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA CAO CHIẾT LÁ XOÀI (MANGIFERA INDICA L., ANACARDIACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 188–196. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1403.