[1]
Nguyễn, T.L.E. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU IN VITRO SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI CÓ VÀ KHÔNG CÓ TẠO MÀNG SINH HỌC (BIOFILM). Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 196–203. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1275.