[1]
Nguyễn, N.N.T. và c.s. 2022. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG POLYPHENOL TOÀN PHẦN TRONG CAO ĐẶC RAU CÀNG CUA (PEPEROMIA PELLUCIDA (L.) KUNTH) BẰNG QUANG PHỔ UV-VIS. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 62–68. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.124.