[1]
Nguyễn , K.N. và Nguyễn , T.D. 2023. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM BẰNG THUỐC SACUBITRIL /VALSARTAN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 29–35. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1232.