[1]
Nguyễn, P. và Nguyễn , T.H. 2023. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT, TỬ VONG VÀ XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH NĂM 2018-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 23–28. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1228.