[1]
Lê , T.H.M. và Nguyễn, V.V. 2023. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH MÁU ĐỊNH LƯỢNG Ở MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 1–7. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1143.