[1]
Nguyễn Văn Cường và c.s. 2022. NGHIÊN CỨU THỰC VẬT HỌC VÀ DI TRUYỀN HỌC CỦA LOÀI MẮM ĐEN (AVICENNIA SP.) TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 48 (tháng 11 2022), 62–69. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.111.