[1]
Trần Tín Nghĩa, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Thu Trâm, Huỳnh Hữu Thích, Hà Thị Thảo Mai, Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Mạnh Cầm và Nguyễn Thị Giao Hạ 2022. HÀM LƯỢNG NATRI TRONG NƯỚC TIỂU 24 GIỜ TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT MỚI PHÁT HI ỆN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 48 (tháng 11 2022), 141-149. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.107.