Quay trở lại chi tiết bài báo BÁO CÁO HÌNH ẢNH HỌC MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH XƠ CỨNG CỦ Tải xuống Tải xuống PDF